תקנון ונהלים להרשמה לחוגים ולפעילויות

 טוניקה חינוך מוסיקלי אמנותי לגיל הרך ע"ר

 1. בתקנון נעשה שימוש בלשון זכר לצורך נוחות הרישום בלבד. בכל מקרה מתייחס הכתוב הן לזכר והן לנקבה.
 2. פעילות החוגים תחל השנה בחודש ספטמבר ותסתיים בסוף חודש יולי, אלא אם צוין אחרת.
 3. פתיחת החוגים מותנית במספר מינימום של משתתפים. מרכז טוניקה שומר לעצמו את הזכות להפסיק חוג שלא יעמוד במספר המינימלי של המשתתפים. במקרה כזה יקבל כל משתתף/ת החזר כספי יחסי עבור יתרת התקופה שעליה שולם ללא דמי ביטול.
 4. השתתפות בשיעורים מותנית בתשלום מראש לכל שנת הלימודים בכרטיסי אשראי או המחאות, לא מקבלים תשלום במזומן, למעט מקרים חריגים ואך ורק בתיאום מראש.
 5. משתתף בחוג נחשב כ- "רשום" רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה, כולל הסדרת התשלום עבור כל שנת הפעילות.
 6. אחריות מרכז "טוניקה" על משתתפי החוגים, תחול בעת שבו מתקיים החוג אליו רשום המשתתף בלבד – מתחילתו ועד סיומו. הגעה וחזרה אל החוג וממנו, יהיו באחריותם הבלעדית של הורי המשתתף.
 7. מרכז טוניקה אינו אחראי לאובדן תכשיטים, אביזרים, פריטי לבוש או כל ציוד אחר של המשתתפים.
 8. המחיר שוקלל על בסיס 4 פעילויות בחודש במהלך שנת הלימודים. בחישוב המחיר שוקללו חודשים בהם מתקיימים 5 מפגשים במהלך חודש קלנדרי וגם ימים בהם לא מתקיימת פעילות עקב חגי ומועדי ישראל ו/או ימי חופש אחרים, לכן לא יינתן זיכוי נוסף בגינם.
 9. מרכז טוניקה רשאי לשנות את מועדי החוגים, את מבנה הקבוצות בהתאם לצרכים מקצועיים ועפ"י שיקולי ההנהלה.
 10. מרכז טוניקה שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים המפריעים למהלך התקין  של הפעילות.
 11. כל משתתף/ת זכאי לשיעור התנסות אחד בעלות 20 ₪ , אשר יזוכה בהמשך מתשלום חודשי במידה וירשם לחוג.
 12. במקרה של ביטול חוג על ידי המרכז "טוניקה" במהלך שנת לימודים, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים ללא דמי ביטול.
 1. שיעור שבוטל ע"י המורה או הנהלת המרכז, יוחזרו במועד מאוחר יותר.
 2. כל החוגים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בריאות ילדיכם חשובה לנו! לכן, במעמד הרישום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאות של הנרשם לחוג. הצהרת בריאות חתומה המאשרת כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים.
 3. במקרה של היעדרות משיעור לא יינתן זיכוי או אפשרות השלמה, למעט מקרים הבאים:
 • במקרה של היעדרות משיעור אחד עקב מחלה, ניתן להשלים אותו ע"י השתתפות בשיעור בחוג/קבוצה אחר/ת של המרכז טוניקה בתיאם מראש עם צירוף אישור רפואי תוך חודש מיום ההיעדרות. השלמת השיעור מותנה במקום פנוי בחוג החלופי ובהתאמה אישית.
 • במקרה של היעדרות ממושכת מעל שבועיים מסיבות רפואיות בלבד, ניתן לקבל זיכוי יחסי לאחר קבלת אישור רפואי בהתאם לנהלים החזרת תשלומים ואופי התשלום.
 • כל מקרה חריג אחר ידון לגופו לאחר קבלת פרטים.
 1. בקשות להפסקת פעילות בחוגים תתבצענה ע"פ הנוהל הבא:
 • ביטול ההשתתפות בחוג יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב למייל או דרך הודעת ווטסאפ.
 • חובת התשלום בחוג תחול על המשתתפים עבור החודש בו תימסר ההודעה על הפסקת הפעילות. התאריך הקובע  לעניין זה יהיה המועד שבו נמסרה הבקשה.
 • לא תאושר בקשת ביטול רטרואקטיבית עבור תקופת פעילות קודמת, גם אם לא הייתה השתתפות סדירה של המשתתף/ת.
 1. ביטול/החזרת תשלומים וזיכויים:
 • במקרה של ביטול תשלומים בכרטיס אשראי וזיכוי יתרת התשלום – יחויב הלקוח בדמי ביטול 5% מהסכום הזיכוי או 30 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 • בכל מקרה אחר, בו מתבצע החזר כספים ללקוח (למעט החזרת צ'קים שטרם הופקדו) דמי טיפול 20 ₪ והחזר מתבצע אך ורק באמצעות העברה בנקאית.

טופס רישום לחוגים -טוניקה חינוך מוסיקלי אמנותי לגיל הרך (ע"ר)

נרשם יקר, אנא הקפד על מילוי כל הפרטים במדויק על מנת שנוכל להעניק לך את השירות המרבי

פרטי הילד/ה:

שם הילד/ה:______________________  שם המשפחה:____________________

 מין: ז / נ           תאריך לידה: _______/___/___  

שם החוג:  _______________________      יום:____       שעה:______:_____

תאריך תחילת פעילות:__________/_____/_____

פרטי הורים של משתתף בחוג (פרטי המשלם):

שם של אמא:__________________________  טלפון:______________ – ______      

שם של אבא:__________________________  טלפון:______________ – ______

ישוב/עיר מגורים: _____________________     כתובת: ____________________                                                    

Email: _________________________@___________________

אמצעי תשלום: (נא לסמן 'V' בריבוע המתאים)

לא ניתן לשלם לפי השיעורים. השתתפות בשיעורים מותנית בתשלום מראש.   

תשלום במזומן: אנו לא מקבלים תשלום במזומן. 

רק במקרים חריגים יהיה ניתן לשלם לאחר תיאום מראש על כך עם ההנהלה.

משלמים בצ'קים:

את הצ'קים נא לרשום על שם: טוניקה חינוך מוסיקלי אמנותי לגיל הרך.
התשלום מתבצע מראש בפריסה ל- 11 צ'קים חודשיים רצופים.
את הצ'קים נא לרשום לתאריכים 1 או 5 או 10 בלבד, לכל חודש החל מחודש ספטמבר. 

משלמים באשראי:

אנו מכבדים: כרטיסי אשראי, BIT, Google Pay,  Apple Pay 

נא לשמור מספר אישור עסקה עד לקבלת קבלה מודפסת בשיעור.

עלויות ותנאי תשלום:

 1. מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק לתשלומים חודשיים לנוחיות הקהל. המחיר שוקלל על בסיס 4 פעילויות בחודש במהלך שנת הלימודים. בחישוב המחיר שוקללו חודשים בהם מתקיימים 5 מפגשים במהלך חודש קלנדרי וגם ימים בהם לא מתקיימת פעילות עקב חגי ומועדי ישראל ו/או ימי חופש אחרים, לכן לא יינתן זיכוי נוסף בגינם.
 2. בן משפחה שני ויותר יזכה להנחה של 5%, אין כפל הנחות.
 3. במקרה של המחאה ללא כיסוי – יחויב הלקוח בדמי הביטול עפ"י תעריף הבנקים.
 4. במקרה של ביטול תשלומים דרך כרטיס אשראי – יחויב הלקוח בדמי ביטול 5% מהסכום הזיכוי או 30 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 5. בכל מקרה אחר, בו מתבצע החזר ללקוח (למעט החזרת צ'קים שטרם הופקדו) דמי טיפול 20 ₪.
 6. במקרים, בהם מתבצע תשלום כל חודש בחודשו, המחיר יהיה גבוהה במעט מהרגיל, נא להתעדכן מראש.

הצהרת בריאות:

­הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל  לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.

הערות בריאות במידה וישנן:_________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________

צילומים:

אני □ מאשר/ת  □ לא מאשר/ת (נא לסמן 'V' בריבוע המתאים) כי בני/ בתי יצולם במהלך החוגים והפעילויות ומסכים שהמרכז ישתמש בתמונות לצרכיו בלבד (עמוד פייסבוק, אתר אינטרנט וכו') ללא העברתם לצד ג' כלשהו.

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת שקיבלתי את המידע בגין החוג/פעילות, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות הכתובים בדף הסבר "תקנון ונהלים להרשמה לחוגים ולפעילויות", ואני מתחייב/ת למלא אחר נהלים אלה.

ניתן לעיין בכל הנהלים באתר של המרכז www.tonika.co.il

תאריך: ________/____/____                                                                    חתימה:___________________