תקנון ונהלים להרשמה לחוגים ולפעילויות -טוניקה חינוך מוסיקלי אמנותי לגיל הרך ע"ר

שנה"ל תשפ"א  2021-2022

 1. בתקנון נעשה שימוש בלשון זכר לצורך נוחות הרישום בלבד. בכל מקרה מתייחס הכתוב הן לזכר והן לנקבה.
 2. פעילות החוגים תחל השנה מחודש 9/2021 ותסתיים בתאריך 30/07/2022 אלא אם צוין אחרת.
 3. פתיחת החוגים מותנית במספר מינימום של משתתפים. מרכז טוניקה שומר לעצמו את הזכות להפסיק חוג שלא יעמוד במספר המינימאלי של המשתתפים. במקרה כזה יקבל כל משתתף/ת החזר כספי יחסי עבור יתרת התקופה שעליה שולם.
 4. השתתפות בשיעורים מותנית בתשלום מראש לכל שנת הלימודים בכרטיסי אשראי או המחאות, למי שאין אפשרות לאשראי/ המחאות מחויב לשלם כל 3 חודשים מראש במזומן.
 5. משתתף בחוג נחשב כ- "רשום" רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה, כולל הסדרת התשלום עבור כל שנת הפעילות.
 6. התשלום לחוגים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בתשלומים בהמחאות ללא ריבית לכל שנת הפעילות או בתשלום במזומן עבור 3 חודשים לפחות.
 7. רישום ליותר מחוג אחד במשפחה, החל מהחוג השני, יזכה את הנרשם בהנחה של 5% עבור כל חוג נוסף.
 8. לא תינתן האפשרות לכפל הנחות.
 9. במקרה של ביטול המחאה – יחויב הלקוח בדמי הביטול עפ"י תעריף הבנקים.
 10. אחריות מרכז "טוניקה" על משתתפי החוגים, תחול בעת שבו מתקיים החוג אליו רשום המשתתף בלבד – מתחילתו ועד סיומו. הגעה וחזרה אל החוג וממנו, יהיו באחריותם הבלעדית של הורי המשתתף.
 11. מרכז טוניקה אינו אחראי לאובדן תכשיטים, אביזרים, פריטי לבוש או כל ציוד אחר של המשתתפים.
 12. המחיר שוקלל על בסיס 4 פעילויות בחודש במהלך שנת הלימודים. בחישוב המחיר שוקללו ימים בהם לא מתקיימת פעילות עקב חגי ומועדי ישראל ו/או חופשה אחרת בהתאם לחוג הספציפי, לכן לא יינתן זיכוי נוסף בגינם.
 13. מרכז טוניקה רשאי לשנות את מועדי החוגים, את מבנה הקבוצות בהתאם לצרכים מקצועיים ועפ"י שיקולי ההנהלה.
 14. מרכז טוניקה שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים המפריעים למהלך התקין של הפעילות.
 15. כל משתתף/ת זכאי לשיעור התנסות אחד בעלות 20 ₪ , אשר יזוכה בהמשך מתשלום חודשי במידה וירשם לחוג.
 16. במקרה של ביטול חוג על ידי המרכז "טוניקה" במהלך שנת לימודים, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 17. שיעור שיבוטל ע"י המורה או הנהלת המרכז, יוחזרו במועד מאוחר יותר.
 18. ניתן להשלים שיעור חסר עקב מחלה ע"י השתתפות בשיעור בחוג/קבוצה אחר/ת של המרכז טוניקה ע"י פנייה בכתב על סיבת היעדרות עם צירוף אישור רפואי תוך שבועיים מיום ההיעדרות. השלמת השיעור מותנה במקום פנוי בחוג החלופי ובהתאמה אישית, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
 1. בקשות להפסקת פעילות בחוגים תתבצענה ע"פ הנוהל הבא:
 • ביטול ההשתתפות בחוג יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב לדואר אלקטרוני או דרך הודעת ווטסאפ.
 • חובת התשלום בחוג תחול על המשתתפים עבור החודש בו תימסר ההודעה על הפסקת הפעילות. התאריך הקובע  לעניין זה יהיה המועד שבו נמסרה הבקשה.
 • בקשות שיוגשו עד 28 לחודש יקבלו זיכוי על תשלום החודש העוקב.
 • בקשות אשר יוגשו אחרי ה-28 לחודש יחויבו עבור החודש העוקב ויזוכו רק מהחודש שלאחריו.
 • לא תאושר בקשת ביטול רטרואקטיבית עבור תקופת פעילות קודמת, גם אם לא הייתה השתתפות סדירה של המשתתף/ת.
 1. פעילות מרכז טוניקה בשגרת קורונה:
 • כל החוגים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • במידה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר כספי עבור תקופת הבידוד אך תינתן אפשרות להשלים את השיעורים במהלך שנת הלימודים במועדים שיתפרסמו מראש.
 • במידה ועקב הנחיות משרד הבריאות כל משתתפי החוג יתבקשו להיכנס לבידוד ו/או תצא הנחייה על סגר כללי ו/או הנחיות ממשל האוסרות על קיום החוגים, יתכן שחלק מהחוגים יעברו למתכונת זום, חוג שלא ניתן לקיים אותו בזום יופסק החיוב עד לחזרת החוג לפעילות. מרכז טוניקה ישקלל את מס' מפגשי החוג שלא התקיימו בתום התקופה ויחזיר את המפגשים במהלך השנה. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, מרכז טוניקה יזכה את המשתתפים בהתאם למפגשים שהיו אמורים להתקיים.
 1. בריאות ילדיכם חשובה לנו! לכן, במעמד הרישום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאות של הנרשם לחוג. הצהרת בריאות חתומה המאשרת כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים.

פרטי הילד/ה:

שם הילד/ה:____________________________  מין: ז / נ           תאריך לידה: _______/___/___

שם החוג:  _______________________      יום:____       שעה:______:_____

תאריך תחילת פעילות:__________/_____/_____

 

פרטי הורים של משתתף בחוג (פרטי המשלם):

שם פרטי: __________________      שם משפחה:_________________________

כתובת:___________________________         ישוב:___________________

טלפון של אמא:______________ – _____      טלפון של אבא:______________ – ______

Email: _______________________@___________________

 

אמצעי תשלום: (נא לסמן 'V' בריבוע המתאים)   

צ'קים    מספר שיקים:______         □ כרטיס אשראי   מספר תשלומים:______

מזומן  למשלמים במזומן, התשלום מתבצע מראש עבור מינימום 3 חודשים או יותר.

את הצ'קים נא לרשום על שם:  טוניקה חינוך מוסיקלי אמנותי לגיל הרך .

 

עלויות ותנאי תשלום:

 1. מחיר החוגים הינו מחיר שנתי המחולק לתשלומים חודשיים לנוחיות הקהל. לא ניתן לשלם לפי השיעורים.
 2. המחיר שוקלל על בסיס 4 פעילויות בחודש במהלך שנת הלימודים. בחישוב המחיר שוקללו ימים בהם לא מתקיימת פעילות עקב חגי ומועדי ישראל ו/או חופשה אחרת בהתאם לחוג הספציפי, לכן לא יינתן זיכוי נוסף בגינם.
 3. השתתפות בשיעורים מותנית בתשלום מראש לכל שנת הלימודים בכרטיסי אשראי או המחאות, למי שאין אפשרות לאשראי/ המחאות מחויב לשלם כל 3 חודשים מראש במזומן.
 1. התשלום מתבצע מראש בפריסה ל- 11 תשלומים חודשיים רצופים. למשלמים בצ'קים, נא לרשום לתאריכים 1 או 5 או 10 לכל חודש החל מחודש ספטמבר.
 2. תשלום חודשי הינו – ______ ₪, משך השיעור: 40 דקות.
 3. לתלמידי חוג ריתמוסיקה: תשלום חודשי הינו – _______ ₪, משך השיעור: 30 דקות.
 4. לתלמידי חוג מחזמר/פיתוח קול: תשלום חודשי הינו – _______ ₪, משך השיעור: 60 דקות.
 5. בן משפחה שני ויותר יזכה להנחה של 5%, אין כפל הנחות.
 6. במקרה של ביטול המחאה – יחויב הלקוח בדמי הביטול עפ"י תעריף הבנקים.

הצהרת בריאות:

­הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל  לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.

הערות בריאות במידה  וישנן:_____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

צילומים:

אני □ מאשר/ת  □ לא מאשר/ת (נא לסמן 'V' בריבוע המתאים) כי בני/ בתי יצולם במהלך החוגים והפעילויות ומסכים שהמרכז ישתמש בתמונות לצרכיו בלבד (עמוד פייסבוק, אתר אינטרנט וכו') ללא העברתם לצד ג' כלשהו.

 

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת שקיבלתי את המידע בגין החוג/פעילות, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות הכתובים בדף הסבר "תקנון ונהלים להרשמה לחוגים ולפעילויות", ואני מתחייב/ת למלא אחר נהלים אלה.

 

תאריך: ________/____/____                                              חתימה:___________________